ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ

Excerpt, from the introduction,
of my first book,
which will soon be released:


“This book is written because Freja wants to share some of what she found to be the most important thing, in more than her own life, in every humans life, on this planet, and this is, to live a natural life, as opposed to a normal life, because she/…/”

This Book will Change your LIFE!

Much Love from
Freja Enjoy

 

Frejas first book is soon released!
Frejas first book is soon released!

Denna bok innehåller 300 sidor och är på engelska.

Detta är en bok som vem som helst kan läsa och lära sig mer om sig själv och hur man kan bli en multidimentionell varelse, som är en helt naturlig varelse, eftersom alla människor på Jorden har denna kapacitet, detta att vara en multidimentionell varesle, detta är något vi alla är, frågan är om vi använder oss av denna möjligheten. Och att använda oss av denna möjligheten, ja, detta är helt enkelt att vara mer naturlig, eftersom detta är vår födslorätt, vi är födda med denna gudomliga gåvan. 

Boken innehåller gott om enkla övningar du kan utföra så du utvecklar och öppnar upp in i ditt multidiemtionella varande.  Och, som sagt, detta är att vara naturlig, men det är INTE att vara NORMAL. I mina ögon är du inte normal, i mina ögon är du en UNIK varelse, en Gudomlig och Unik varelse! 

Med Mycket Kärlek från
Freja Enjoy
2018-06-07
 

 
This book contains 300 pages and is in English.
 
This is a book that anyone can read and learn more about themselves and how to become a multidimensional creature, which is an all-natural being, because all people on Earth have this capacity, this being a multidimentional thing, this is something we all are, the question is if we use this opportunity. And to use this opportunity, yes, this is simply more natural, because this is our birthright, we are born with this divine gift.
 
The book contains plenty of simple exercises that you can perform to develop and open into your multidimensional being. And, as said, this is to be natural, but it's NOT to be NORMAL. In my eyes, you are not normal; in my eyes you are a UNIQUE creature, a Divine and Unique Being!

With Much Love from
Freja Enjoy
2018-06-07