ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ

This text is in Swedish and English!

Hej,

Välkommen!

Du betalar det du kan betala, och har tre olika alternativ, för en trumresa med Freja Enjoy/WolfEye Dances with Dolphins. Betala 150:-/250:-/350:-, detta är ett tidsbegränsat special erbjudande, som vi testar för att se hur det utfaller, vi litar på att du betalar det du kan och det du tycker detta utbyte av energi är värt, för dig i ditt liv nu. Om du skulle anse denna trumresan är värd mer än 350:- kan du givetvis betala det du anser detta energiutbytet är värt, universum ger dig respons på det du väljer och din nuvarande situation. Freja Enjoy ger en stor mängd energi och fokus i denna resan, och vi har inte upplevt någon som varit missnöjd med dessa trumresor, skulle du mot förmodan inte känna du har fått det du önskade dig, utifrån rimliga förväntningar, får du dina pengar åter.                                       

Du betalar via:  

Swish 0769350948

Ordningen just nu är att vår planering är att hålla denna Trumresa, i Göteborg eller omnejd, under andra hälften av Juli månad 2019, mellan 24/7 - 28/7. På grund av semestrar kan det hända vi kommer hålla denna trum resan utomhus i Slotts skogen, så deltagarna får vara beredda på att få veta platsen för trum resan ganska nära inpå själva trumresan.
Med reservation för eventuella förändringar. Vi kommer att meddela datum, tid och plats så snart detta är bestämt.


Välkommen att ta steget in i ditt Nya Liv!
Hello,

Welcome!

You pay what you can pay, and have three different options, for a drum journey with Freja Enjoy / WolfEye Dances with Dolphins. Pay 150: - / 250: - / 350: -, this is a time-limited special offer, which we test to see how it falls, we trust that you pay what you can and what you think this exchange of energy is worth, for you in your life now. If you consider this trip to be worth more than 350: - Of course, you can pay what you think this energy exchange is worth, the universe gives you the response to what you choose and your current situation. Freja Enjoy gives a large amount of energy and focus in this trip, and we have not experienced anyone who has been dissatisfied with these drum trips, should you probably not feel you have got what you wanted, based on reasonable expectations, you get your money again.

You pay via:
wish 0769350948

The scheme right now is that our planning is to keep this Drum trip, in Gothenburg or the surrounding area, during the second half of July 2019, between 24/7 - 28/7. Due to holidays it may happen that we will keep this drum trip outdoors in the Slotts forest, so the participants may be prepared to know the location of the drum trip quite close to the actual drum journey. Subject to any changes. We will announce the date, time and place as soon as this is decided.Welcome to take the step into your New Life!


 

Vi har även ett super erbjudande, som är att när du skaffar 2 betalande deltagare till din trumresa, får du 30% rabatt på din egen trumresa; 4 betalande deltagare till din trumresa, får du 60% rabatt på din trumresa och hela 90% rabatt om du skaffar fram 6 deltagare till din trumresa, över 6 deltagare innebär att du har hela din egen trumresa betald. Dessa deltagare måste ha betalt, och skickat mig ett kvitto/kopia på betalningen till frejaenjoy@gmail.com, innan jag ger dig denna rabatten. 

Betala till:
Swish 0769350948 
och sänd ett kvitto/kopia på din betalning till frejaenjoy@gmail.com

När du vet du har det antal deltagare du vill, och de har skickat mig kvitto/kopia på sina betalningar (en skärmbild från/på Swish går bra!) fyller du i formuläret här under och sänder iväg. (OBS! Först kommer den engelska texten)  


You pay via:
Swish 0769350948

We also have a super offer, which is that when you get 2 paying participants for your Drum Journey, you get a 30% discount on your own Drum Journey; 4 paying participants for your Drum Journey, you get a 60% discount on your Drum Journey and a full 90% discount if you obtain 6 participants for your Drum Journey, over 6 participants means that you have your entire own Drum Journey paid. These participants must have paid, and sent me a receipt/copy of the payment to frejaenjoy@gmail.com, before I give you this discount.

Welcome!

You only pay 750 SEK, right now, for a Drum Journey with Freja Enjoy/WolfEye Dances with Dolphins.

Pay to:
Swish 0769350948
and send a receipt / copy of your payment to frejaenjoy@gmail.com

When you know you have the number of participants you want, and they have sent me a receipt / copy of their payments (a screen shot from / on Swish goes well!) Fill in the form below and send away.

  • Alt 1: 1-2 deltagare/participants
    Alt 2: 3-4 deltagare/participants
    Alt 3: 5-6 deltagare/participants
    Alt 4: mer än 6 deltagare/more than 6 participants